багаж хэрэгслийг ихэвчлэн дулааны цахилгаан станцын талаар асуудаг