Хагас семинарт хамрагдсаны дараа ажилчдад талархлын тэмдэглэл авах жишээ